Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor obchodní akademie

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 05. 2019


Výsledky přijímacího řízení - obchodní akademie    


Rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky si rodiče vyzvednou osobně po předložení OP v kanceláři školy v pátek 24. 5. 2019 v době od 8.00 h do 16.00 h, další dny v době od 7.30 h do 16.00 h. Zápisový lístek je v případě zájmu o studium nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (7. 6. 2019).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Nepřijatí uchazeči se mohou odvolat proti rozhodnutí ředitele školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

V Bučovicích 24. 5. 2019

RNDr. Jaroslav Honza, CSc.
ředitel školy