Informace k přijímacímu řízení na gymnázium na školní rok 2016-2017

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 04. 2016

     

V rámci přijímacího řízení bude do čtyřletého studia (obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium) přijato nejvýše 30 uchazečů z 9. tříd ZŠ, do osmiletého studia (obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium) bude přijato nejvýše 30 uchazečů z 5. tříd ZŠ. Žáci budou přijati na základě kritérií, které jsou k dispozici zde.Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium gymnázia    

Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium    1. Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení budou všichni žáci přihlášení ke studiu na gymnáziu konat přijímací zkoušky. Žáci z 9. tříd vykonají centrálně zadávané zkoušky z českého jazyka a matematiky připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Každý žák měl možnost podat dvě přihlášky. Pokud obě vybrané školy organizují písemné zkoušky prostřednictvím Cermatu, žák absolvuje zkoušku v pátek 15. dubna 2016 pouze na škole uvedené na 1. místě. Výsledek zkoušky bude využit na obou školách. Žáci z 5. tříd absolvují písemný test obecných studijních předpokladů připravený firmou Scio – měli možnost vybrat si termín pondělí 18. 4. nebo úterý 19. 4. 2016. Kromě výsledků písemné zkoušky bude posuzován prospěch na základní škole v posledních dvou klasifikačních obdobích a další skutečnosti, kterými žák prokázal své vědomosti a zájem o určitý obor (výsledky soutěží).

2. Harmonogram zkoušek


Čtyřleté studium

Zahájení: 15. 4. 2016, 8.00, aula, 2. poschodí, dveře č. 28
Písemné zkoušky - učebny č.2 a 3, přízemí vlevo

Matematika
Administrace: 8.30, zkouška 8.45 – 9.45

Český jazyk
Administrace: 10.20, zkouška 10.35 – 11.35

Osmileté studium

Zahájení: 18. a 19. 4. 2016, 12.00, aula, 2. poschodí, dveře č. 28
Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
učebny č. 2, 3, 4, přízemí vlevo, 12.15 – 13.30, doba zkoušky 60 minut


3. Výsledky přijímacích zkoušek a doručování rozhodnutí

Výsledky uchazečů o studium budou zveřejněny v pátek 22. dubna 2016 v 8:00 na webových stránkách školy a na nástěnce ve vestibulu školy. Přijetí se uchazečům oznamuje pouze zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Uchazeči si mohou rozhodnutí vyzvednout v uvedených časech, nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou dne 27. 4. 2016 zaslána poštou do vlastních rukou. Úložní doba na poště v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si zákonní zástupci vyzvednou v pátek 22. 4. 2016 od 8.00 do 16.00, v pondělí 25. 4. 2016 od 7.30 do 16.00 a v úterý 26. 4. 2016 od 7.30 do 14.00 v kanceláři gymnázia (1. poschodí vpravo, dveře č. 21).


4. Odvolací řízení

Odvolací lhůta jsou tři pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí. Úložní doba na poště je v případě, kdy nelze rozhodnutí doručit, pět pracovních dnů. Ředitel školy může vyhovět odvolání, pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst. Podmínkou je, že se uvolní místa v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči. Ředitel školy využije v tomto případě tzv. autoremeduru – přednost mají lépe umístění žáci. Odvolání je možno podat nejdříve v den převzetí rozhodnutí o nepřijetí.


5. Zápisový lístek

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání potvrdit zájem o vzdělávání na dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Základní škola vydá každému svému žákovi, který se uchází o přijetí ve střední škole, jeden zápisový lístek. Zápisový lístek může každý uchazeč uplatnit pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy má uchazeč zájem uplatnit lístek na škole, na kterou byl přijat na základě odvolání.


V Bučovicích 11. 4. 2016
Mgr. Jiří Vlček, ředitel školy