Přijímací řízení 2012

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 30. 01. 2012

   

Přijímací řízení na Gymnázium Bučovice pro školní rok 2012/2013

 

V přijímacím řízení budou přijímáni žáci do následujících oborů:

a) osmileté studium (pro žáky 5. tříd ZŠ)

79-41-K/81 Gymnázium – denní forma

počet přijímaných žáků: 30

b) čtyřleté studium (pro žáky 9. tříd ZŠ)

79-41-K/41 Gymnázium – denní forma

počet přijímaných žáků: 30

Termíny přijímací zkoušky: 23. a 24. dubna 2012 (žák si zvolí jeden z uvedených termínů).

 

Žáci vykonají písemnou zkoušku připravenou firmou Scio. Přihlášky ke studiu podají zákonní zástupci uchazečů do 15. 3. 2012 řediteli Gymnázia Bučovice. Přihlášku ke studiu dostanete buď na ZŠ nebo použijte připravený formulář přihlášky pro čtyřleté studium - připravený formulář přihlášky pro osmileté studium pod odkazem. Lze použít černobílou kopii.

V přihlášce žák musí doložit studijní výsledky dosažené v posledních dvou ročnících, které absolvoval na základní škole.

Dále může jako přílohy k přihlášce doložit:

a) případná lékařská doporučení a posudky,

b) výsledky v soutěžích (pouze žáci z 9. tříd – soutěže ze 7. – 9. třídy)

Žáci, kteří doloží lékařské potvrzení, popř. doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, budou mít při přijímací zkoušce upraveny podmínky v souladu s těmito doloženými doklady.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

 

Písemnou přijímací zkoušku vykonají všichni přihlášení žáci.

 

Kritéria přijímací zkoušky

 

a) osmileté studium

 

  1. Prospěch na ZŠ

Hodnocen je prospěch ve 2. pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ. Při prospěchu 1,00 získá žák 20 bodů za jedno hodnocení, za každé zhoršení známky o jeden stupeň budou odečteny 2 body.

  1. Písemné přijímací zkoušky

Písemná přijímací zkouška se skládá z testu obecných studijních předpokladů. Hodnotí se úspěšnost jednotlivých odpovědí. Žák může získat maximálně 120 bodů.

  1. Přijetí ke studiu

Na základě výsledků přijímacích zkoušek bude sestaveno pořadí podle počtu získaných bodů. V případě stejného bodového zisku má přednost žák, který dosáhl lepšího výsledku u písemné zkoušky. Předpokládaný počet přijatých žáků: 30.

 

b) čtyřleté studium

 

  1. Prospěch na ZŠ

Hodnocen je prospěch ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Při prospěchu 1,00 získá žák 20 bodů za jedno hodnocení, za každé zhoršení známky o jeden stupeň budou odečteny 2 body.

  1. Bonifikace

Za 1. – 3. místo v okresních kolech olympiád budou přiděleny 1 – 3 body. Za 1. – 3. místo v krajském kole 5 bodů, za 1. místo v ostatních soutěžích max. 3 body. Celková hodnota bonifikace za umístění v soutěžích je omezena 10 body. Výsledky v těchto soutěžích se posuzují za 7. až 9. ročník (v 9. ročníku budou hodnoceny soutěže, které proběhnou do 22. dubna 2012). Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ nebo předložit originál nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

  1. Písemné přijímací zkoušky

Písemná přijímací zkouška se skládá z testu obecných studijních předpokladů. Hodnotí se úspěšnost jednotlivých odpovědí. Žák může získat maximálně 120 bodů.

  1. Přijetí ke studiu

Žáci budou přijati ke studiu na základě počtu získaných bodů. V případě stejného bodového zisku má přednost žák, který dosáhl lepšího výsledku u písemné zkoušky. Předpokládaný počet přijatých žáků: 30.

 

V Bučovicích 30. 1. 2012
Mgr. Jiří Vlček, ředitel školy