Celkové hodnocení školy - ČŠI 2009/2010

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 01. 2010

    Ve dnech 18. - 20. listopadu 2009 provedla Česká školní inspekce hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na našem gymnáziu. Závěrečné celkové hodnocení školy zde zveřejňujeme:

Vzdělávací nabídka školy odpovídá zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka je ve školním roce 2009/2010 realizována podle platných učebních dokumentů schválených MŠMT a podle vlastních školních vzdělávacích programů. Při tvorbě školních vzdělávacích programů škola respektovala dané materiální podmínky, možnosti žáků a koncepční strategii školy. Při hodnocení školních vzdělávacích programů byly zjištěny odstranitelné dílčí nedostatky.


Při přijímání žáků škola postupuje v souladu s platnými právními předpisy, s výjimkou absence podmínek pro přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola umožňuje vzdělávání těchto žáků, avšak pravidla pro jejich vzdělávání jsou v dokumentech školy stanovena pouze okrajově v ŠVP.
Finanční prostředky, se kterými škola hospodařila, umožňovaly zabezpečit její základní potřeby při poskytování vzdělávání.
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech jsou odstranitelná rizika. Preventivní strategie školy umožňuje předcházet výskytu sociálně patologických jevů.
Dobrá organizace výuky, široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů, školních i mimoškolních aktivit, vstřícné pracovní a sociální klima příznivě ovlivňují proces vzdělávání.
Formy a metody výuky celkově směřují k rozvoji klíčových kompetencí žáků, rezervy jsou v aktivním přístupu žáků ke vzdělávacím činnostem, v hodnotící a sebehodnotící složce výuky. Proces vzdělávání směřuje k osvojování všech klíčových kompetencí a rozvoji funkční gramotnosti žáků.