Zeměpis

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Z pedagogické dílny, Vydáno dne: 16. 03. 2006

Výuka zeměpisu na gymnáziu má nezastupitelné místo v systému všeobecného vzdělávání. V současné době plní četné nové cíle. Je to především výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí, globální výchova, výchova k evropanství, příprava občana na celoživotní vzdělávání, výchova k trvale udržitelnému životu. Obohacuje tak celkový rozhled každého studenta.

V rámci výuky plníme specifické cíle předmětu tím, že učíme studenty, aby si osvojili základní vědomosti o Zemi a krajinné sféře s příslušným významem přírodních podmínek pro každého člověka. Zároveň si vytvářejí představy o jedinečnosti některých geografických objektů, jevů a procesů, o jejich určitých pravidelnostech, zákonitostech a vzájemných souvislostech, učí se orientovat v zeměpise světadílů a zvláštnostech života jejich obyvatel. Získávají informace o významných státech, jejich politickém zřízení, hospodářství a kulturním významu. Studenti jsou vedeni, aby v geografických učebnicích, odborné literatuře a především v atlasech viděli obrovský informační zdroj poznání. Jejich častým využíváním se učí informace vyhledávat, třídit na podstatné a doplňující, pracovat s nimi a zejména umět je vždy plně využít a uplatnit. Kromě přímé výuky ve škole studenti získávají další praktické poznatky při exkurzích a školních výletech.

Zeměpis je vyučován v šesti ročnících osmiletého studia a ve dvou ročnících čtyřletého studia s dvouhodinovou týdenní dotací. Studenti nejvyššího ročníku gymnázia mají možnost rozšířit si poznatky v zeměpisném semináři. Někteří studenti gymnázia se zúčastňují zeměpisných soutěží a to nejen v rámci školy, ale i na okresní nebo regionální úrovni, kde se umisťují na předních místech a tak úspěšně reprezentují svoji školu.

S poznatky, které studenti získávají individuálním studiem literatury, sledováním vzdělávacích pořadů v médiích a cestováním, seznamují své spolužáky formou ústních zpráv. Tímto způsobem si rozvíjejí své komunikativní dovednosti.

Znalosti získané studiem zeměpisu studenti mohou efektivně uplatnit ve svém dalším studiu, budoucím povolání, při pobytu v naší vlasti i v zahraničí, ve svém volném čase, při každodenní činnosti. Zeměpisné poznatky jim také pomohou orientovat se v dnešním, rychle se měnícím světě. Jsem přesvědčena, že mnozí z nich si své vědomosti podle časových možností a individuálních potřeb budou stále rozšiřovat dalším studiem odborných i populárně vědeckých časopisů, literatury a encyklopedií, nebo alespoň informačních materiálů cestovních agentur.

Mgr. Marie Kršková