Fyzika

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Z pedagogické dílny, Vydáno dne: 16. 03. 2006

V uplynulých desetiletích se výuka fyziky na našem gymnáziu značně měnila podle stupně společenské funkce školy a jejího uplatnění ve společnosti .

Na počátku století byla zaměřena na zvládnutí základních pojmů mechaniky, a proto se na prvních vysvědčeních neobjevuje předmět fyzika, ale silozpyt. Po druhé světové válce dochází k zásadním změnám ve školství, a tedy i ve výuce fyziky.

Po tříleté JSŠ (jedenáctileté střední škole) se začala situace měnit k lepšímu. Zvyšovala se dotace hodin a zaváděla se praktická cvičení. Kladl se důraz na využívání mezipředmětových vztahů (matematika, fyzika, chemie). Společnost byla v té době orientována převážně na přírodovědné a technické obory. Určitým způsobem byly omezovány humanitní obory, což nevyhovovalo studentům a neprospívalo společnosti.

Proto byly zavedeny na SVVŠ (střední všeobecně vzdělávací škola) studijní humanitní a přírodovědné větve, které měly splnit poptávku studentů po jejich profesionální orientaci. Na malých školách našeho typu se ale po čase ukázalo, že do humanitních tříd se hlásili hlavně studenti, kteří se obávali matematiky a přírodních věd, a tím postupně pozbývaly humanitní třídy svého významu. Po čase byly studijní větve zrušeny a na gymnáziích nahrazeny studijním plánem, který zavádí soustavu volitelných předmětů. Pokud budou studenti již v kvintě rozhodnuti, jakým směrem se bude ubírat jejich profesionální orientace, má - podle mého názoru - tento systém naději na úspěch.

Přestože výuka fyziky prošla v posledních desetiletích obrovskými změnami, uchovala si svoji základní vlastnost, a to spirálovitost, která umožňuje vracet se k fundamentálním pojmům po čas celého studia na vyšší úrovni a v širších souvislostech s rozšířením o poznatky z ostatních oborů (chemie, zeměpis, astronomie ..).

I když naše podmínky nejsou ideální, laboratoř a sbírky by zasluhovaly značnou modernizaci, daří se držet dobrou úroveň v rámci kraje i republiky. Ve fyzikální olympiádě se pravidelně zúčastňujeme regionálního kola. Ve středoškolské odborné činnosti studentů jsme v posledních letech zaznamenali významné úspěchy v regionu i v republice.

V roce 1999 Věra Zachovalová, studentka třetího ročníku, zvítězila v okresním i krajském kole středoškolské odborné činnosti studentů a zúčastnila se celostátní přehlídky nejlepších prací v Sokolově, kde se umístila na osmém místě. Její práce byla publikována v odborném časopise Sdělovací technika. V roce 2001 studenti Karel Dohnal a Petr Hnilica se svojí prací Solární články a jejich využití v praxi úspěšně absolvovali okresní i krajské kolo.V republikovém kole skončili na velmi pěkném třetím místě. Jejich práce byla posouzena jako velmi úspěšná, a proto reprezentovali Českou republiku na mezinárodní soutěži v EU Conset v září 2002 ve Vídni.

V současné době se na škole zpracovává školní vzdělávací program, který vychází ze zákona č.561/2004 Sb. V tomto programu vytvoří všechny předměty organický celek, který povede žáky a studenty k tomu, aby získali vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které zabezpečí jejich uplatnění v životě a úspěšné zapojení do pracovního procesu.

Mgr. Miroslav Poláček